Regeerakkoord
Eerder informeerden wij u over de extra gemeentelijke uitgaven Wmo voor gemeenten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo vanaf 2019. Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en te voorkomen dat een stapeling van eigen bijdragen plaatsvindt is in het regeerakkoord een aantal maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de invoering van een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken per huishouden voor het gebruik van Wmo – voorzieningen. Hiermee breekt men met de traditie van bijdragen naar draagkracht en nu de eigen bijdragen vanaf 1 januari 2019 niet meer gekoppeld zijn aan gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling zal de hulpvraag naar verwachting toenemen.

Gevolgen gemeente
Gevolg voor de gemeenten is een forse toename van de Wmo – uitgaven. Immers het maakt straks niet meer uit of een huishouden 1 uur per week huishoudelijke hulp krijgt of 4 uur en welke Wmo – voorzieningen er verder worden afgenomen, de eigen bijdrage blijft voor de inwoner € 17,50 per vier weken.

Naast de financiële gevolgen uiten tegenstanders inhoudelijke bezwaren, tegen het abonnementstarief. Deze ontwikkeling haalt de gedachte achter de participatiesamenleving onderuit. De prikkel voor veel mensen die nu naar volle tevredenheid bijvoorbeeld zelf de huishoudelijke hulp organiseren, valt immers weg. Het haalt de motivatie onderuit voor inwoners om gebruik te maken van de eigen kracht. Gevolg is dat er op termijn weer bezuinigd moet worden omdat weer veel meer mensen gebruik maken van regelingen, terwijl ze het zelf prima kunnen regelen. Dit zal ten koste gaan van de mensen die het niet zelf kunnen regelen.

Maartcirculaire 2018
De maartcirculaire 2018 geeft aan dat op landelijk niveau middelen beschikbaar komen om bovenstaande vereenvoudiging van de Wmo te financieren en gemeenten tegemoet te komen. De gemeenten ontvangen vanaf 2019 een bedrag van € 143 miljoen oplopend naar structureel € 145 miljoen vanaf 2023 aan de algemene uitkering toegevoegd. Met een berekende terugval van inkomsten van € 290 miljoen worden gemeenten daarmee slechts deels gecompenseerd.

Mutatie 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7 Abonnementstarief Wmo 0 143 mln.  143 mln. 148 mln. 148 mln. 145 mln.

De effecten van bovenstaande mutatie in de algemene uitkering per gemeente volgt in de meicirculaire van 2018.

Meer informatie zie de website van Rijksoverheid en VNG