Aanleiding
De WMO 2015 verplicht de gemeenteraad om regels te stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs en kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. De prijsontwikkeling (daling) van de afgelopen jaren leidt tot negatieve gevolgen voor de aanbieders. De Code verantwoord marktgedrag thuisondersteuning heeft door zijn vrijwillige karakter niet geleid tot het ombuigen van de negatieve gevolgen. De staatssecretaris heeft daarom via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nadere regelgeving geformuleerd om te komen tot een reële prijs WMO 2015. De AMvB is ingegaan per 1 juni 2017.

Doel
Doel van de AMvB is dat het college een reële prijs vaststelt voor diensten die in opdracht van het college door derden worden verleend, zodat de kwaliteit en continuïteit van deze diensten kunnen worden gewaarborgd door het gemeentebestuur en de gecontracteerde aanbieders.

Reikwijdte en uitwerking
De AMvB heeft betrekking op alle WMO voorzieningen met uitzondering van hulpmiddelen en woonvoorzieningen.

Met het besluit wordt geregeld dat het college de volgende kostprijselementen waar de reële prijs op is gebaseerd vastlegt:

  1. Kosten van de beroepskracht
  2. Redelijke overheadkosten
  3. Kosten voor niet-productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg
  4. Reis- en opleidingskosten
  5. Indexatie van loon binnen een overeenkomst
  6. Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen, zoals rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen

De op basis van de kostprijselementen verkregen prijs geldt als ondergrens voor de aanbestedingsprocedure.

Het college kan er ook voor kiezen geen reële prijs vast te stellen en geen reële prijs als ondergrens te hanteren. In dat geval stelt het college de eis aan de inschrijvende partijen om een prijs voor de dienst te hanteren die gebaseerd is op de kwaliteit van de betreffende voorziening en de kostprijselementen.

Acties gemeente
Voor de gemeenten vloeien uit de AMvB de volgende acties voort:

Actie Toelichting
Aanpassen WMO verordening Een modelverordening is beschikbaar:
Gevolgen van de AMvB voor verlenging
van bestaande contracten in beeld brengen
Kan worden onderbouwd dat een reële prijs
is overeengekomen? Dan staat de AMvB een verlenging
niet in de weg. Zo niet zal een aanbestedingsprocedure moeten worden opgestart
Bij een volgende aanbestedingsprocedure de AMvB betrekken

 

Zie voor aanvullende informatie, tips and tricks:

Vragen? Neem dan contact op met EFK via 072-5645740 of via info@efk.nl