Common Ground is de beweging om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten en met ketenpartners. Het is geen verbouwing van het bestaande, er wordt gebouwd alsof geen rekening gehouden hoeft te worden met wat er al is.

Het is noodzakelijk om de ICT-systemen grondig op de schop te nemen want ze dreigen vast te lopen door de steeds toenemende stroom aan digitale gegevens. Nu gaat de ontsluiting van de gegevens via een complex systeem van koppelingen (silo’s die met aanvullende software en kopieslagen van elkaars gegevens met elkaar communiceren). Dit concept is achterhaald. De ICT-systemen zijn daardoor duur, weinig flexibel en kwetsbaar (dure en risicovolle koppelingsmechanismen met als gevolg hoge beheerkosten, moeilijk beheersbare beleidsimplementaties, te hoge veiligheidsrisico’s en aanhoudende koppelingsproblemen. Daadwerkelijke vooruitgang kan hierdoor niet plaatsvinden.

Het vernieuwende van Common Ground zit vooral in de aanpak om te starten bij de data (de basis), dus vanuit de gemeentelijke gegevens te harmoniseren. Die ‘bottom-up’ benadering lost heel veel belemmeringen uit de huidige situatie op. Het scheiden van data en applicaties is het uitgangspunt. Zo wordt er gebouwd aan een tussenlaag (NLX) die het mogelijk maakt om data uit diverse bronnen te gebruiken in processen en applicaties, terwijl de data bij de bron blijft. Architectuur, waarin de data losgekoppeld is van applicaties zorgt voor snellere innovatie. Het maakt de gemeentelijke dienstverlening sneller, goedkoper, transparanter en flexibeler.

De kracht van Common Ground zit ook in de veranderstrategie. Door niet te streven naar één allesomvattende totaaloplossing en steeds te blijven investeren in kleine inpasbare bouwstenen die bovendien gestoeld zijn op hedendaagse standaarden in de ICT industrie kunnen gemeenten instappen op het moment dat zij er aan toe zijn om deze stap te maken. Bijvoorbeeld op het moment dat een grote vervangingsinvestering in de eigen infrastructuur aan de orde is.

Ander belangrijk uitgangspunt is het (meer) gezamenlijk optrekken met andere gemeenten, op het gebied van dienstverlening, werkprocessen en ICT. Niet meer voortdurend zelf het wiel willen uitvinden. ‘Eenmaal ontwikkelen, 380 keer toepassen!

Zeggenschap over eigen data is een ander uitgangspunt van Common Ground. In het huidige gemeentelijk gegevenslandschap bepalen leveranciers hoe gegevens worden gemodelleerd en ontsloten. Doel is om de rol van de leveranciers terug te brengen tot het automatiseren van processen (processystemen ontdoen van inhoudelijke gegevensopslag). Leveranciers worden uiteraard betrokken bij de beweging en krijgen de mogelijkheid om aan te sluiten. Elkaars krachten bundelen en werken met de modernste technologieën blijft voorop staan.

Met Common Ground leggen gemeenten het fundament om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Op deze gemeenschappelijke ondergrond kunnen door markt, individuele gemeenten, samenwerkende gemeenten en VNG toepassingen worden ontwikkeld die uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. Op deze manier ontstaat een gedeeld informatievoorzieningslandschap, waar alle gemeenten gaandeweg naartoe kunnen migreren.

Klik hier voor meer informatie