De terminologie ‘incidenteel’ en ‘structureel’  is bepaald niet spannend, totdat blijkt dat de gemeentelijke begroting niet voldoet aan wet- en regelgeving en een gemeente (mogelijk) onder (preventief) toezicht van de provincie komt.

Op 30 augustus 2018 heeft de commissie BBV de notitie geactualiseerd. De vorige dateert van 2012. In dit artikel gaan we kort in op de consequenties van de nieuwe notitie. De notitie zal in 2019 overigens deel gaan uitmaken van de notitie ‘’prospectief inzicht’’ die in 2019 naar verwachting door de commissie gepubliceerd gaat worden. Die notitie zal dieper ingaan op onderwerpen als de kengetallen, resultaatbestemming, geprognosticeerde balans en incidentele baten en lasten. Doel is om de raad weer meer handvatten te geven bij de beoordeling van de begroting.

Hierbij een aantal belangrijke punten van de nieuwe notitie incidentele baten en lasten

 1. Voorbeelden:
  De provincie kijkt kritisch naar de onderbouwing in een dekkingsplan van het structurele saldo als bijvoorbeeld dekking vanuit reserves of verkoop eigendommen of ‘opgenomen taakstellingen’. Onze ervaring is dat de provincie niet zomaar akkoord gaat met het opnemen van dergelijke voorstellen voor dekking van het structurele saldo. Bijvoorbeeld dekking van verkoop eigendommen ook al is die over 3 of 4 jaar geraamd wordt in principe niet geaccepteerd als ‘structurele dekking’.De notitie ‘incidentele baten en lasten’ bevat een aantal voorbeelden waarin dieper wordt ingegaan wanneer een bepaalde post als structureel of incidenteel wordt aangemerkt.
 2. Stellige uitspraak:
  De in de jaarstukken opgenomen overzicht van incidentele baten en lasten vereist een nadere toelichting. De commissie geeft aan dat een goede toelichting op deze post noodzakelijk is om het noodzakelijke inzicht te geven, want het BBV geeft zelf geen scherpe definitie van wat incidenteel of structureel is.
 3. Aanbeveling:
  De commissie adviseert om in de financiële verordening een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang incidentele lasten en baten afzonderlijk gespecificeerd moeten worden.
 4. Aanbeveling:
  In de notitie staat een handreiking opgenomen voor de presentatie van het structurele begrotingsaldo
 1. Nieuw hoofdstuk voor raadsleden:
  Dit hoofdstuk geeft uitleg over de notitie en welk inzicht nodig is om zekerheid te verkrijgen in het ‘structurele meerjarige begrotingssaldo’.

Voor zover nog niet gedaan is, is het van belang de consequenties van deze notitie tijdig te betrekken bij het opstellen van de jaarstukken cq. beleidsnotities. Wij kunnen u verder assisteren bij de uitwerking daarvan.

 

Bron: Website CommissieBBV en Website Limburger.nl