Vanaf 1 januari 2018 moet de jeugd GGZ ingekocht worden op basis van een nieuw bekostigingsmodel omdat de DBC-systematiek verdwijnt. Op diverse manieren informeert de VNG gemeenten en zorgaanbieders over het te doorlopen proces, de onderbouwing van uurtarieven en spelregels voor registratie via berichtenverkeer; bijvoorbeeld via de handreiking ‘Bekostiging Jeugd GGZ inspanningsgericht’. Het i-Sociaal Domein heeft ter ondersteuning de ‘Checklist beëindiging DBC systematiek voor jeugd GGZ’ opgesteld.

Het einde van de DBC-systematiek heeft veel impact voor zorgaanbieders. Het vraagt – naast een aanpassing van de bekostiging – ook een aanpassing van contractering, de administratie en in sommige gevallen het productenpakket.

Mocht het niet lukken om voor 1 januari 2018 prijsafspraken te maken en deze te implementeren, dan kan teruggevallen worden op het fall back scenario. Met dit scenario kan een implementatiedatum van 1 april of 1 juli 2018 worden gekozen. Daarbij gelden de volgende spelregels:

  1. De DBC-systematiek moet per 31-12-2017 beëindigd worden conform het afsluitprotocol
  2. Tot moment van overstap wordt geen gebruik gemaakt van het berichtenverkeer voor de jeugd-ggz
  3. Het berichtenverkeer wordt met terugwerkende kracht hersteld. 1 december verschijnt een protocol herstarten berichtenverkeer
  4. Aanbieders moeten in de overbruggingsperiode wel de geleverde zorg registreren. Hiervoor is op 1 november de Basisset gegevenselementen van GGZ-Nederland verschenen
  5. Mogelijk is bevoorschotting van aanbieders nodig omdat die anders in de overbruggingsperiode in financiële problemen kunnen raken. De bevoorschotting wordt achteraf verrekend
  6. De administratieve lasten nemen toe door het later instappen op een uitvoeringsvariant

Ook indien geen gebruik hoeft te worden gemaakt van het fall back scenario zullen gemeenten en aanbieders nauw met elkaar in contact moeten blijven gedurende de implementatieperiode. Het is vooraf moeilijk te overzien hoe bijvoorbeeld de liquiditeitspositie van de aanbieders zich ontwikkelt en of de zorgtoewijzing vanaf 1 januari 2018 direct goed verloopt. Vroegtijdig signaleren en met elkaar het gesprek aangaan helpt om zorgcontinuïteit te kunnen bieden en liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Klik hier voor meer informatie , of neem contact op met EFK via 072-5645740 of info@efk.nl