Recentelijk is de handreiking grondbeleid voor raadsleden geactualiseerd. De vorige versie was uit de crisistijd (2014). In de huidige tijd van economische groei, maatschappelijke issues (immigratie, energietransitie, klimaatadaptie, vergrijzing en een woningtekort dat kan oplopen tot 1 miljoen woningen, biedt het grondbeleid de gemeente instrumenten om in te spelen op deze ontwikkelingen. Het is aan de raadsleden om de kaders te stellen. Zij zullen ook moeten nadenken over de kansen, risico’s en onzekerheden die het gevoerde grondbeleid bij de (her)ontwikkeling van locaties in hun gemeente met zich mee zullen brengen. De handreiking geeft hiervoor handvatten en licht een en ander toe. De handreiking geeft ook een negental tips, een overzicht van (mogelijke) vragen, een begrippenlijst en een bijlage met meer informatie en bronnen.

Enkele van deze zijn:

  • Zorg dat plannen behapbaar zijn, bijvoorbeeld door ze op te delen in deelexploitaties. Doorgaans geldt hoe korter de looptijd van een GREX (grondexploitatie) hoe beheersbaarder deze is (tip)
  • Zijn de risico’s van de huidige projecten bij verschillende scenario’s bekend? Wat gebeurt er als een ontwikkeling langzamer op gang komt? Wat als de rente stijgt? Of de grondwaarde daalt?
  • Hoe is de verdeling van de risico’s tussen de gemeente en de ontwikkelende partijen?
  • Voldoet de gemeente aan de staatssteunregels: heeft er bijvoorbeeld een voorafgaande onafhankelijke taxatie van de transactie met grond of vastgoed plaatsgevonden?
  • Wordt voldaan aan de (Europese) aanbestedingsregels?

Kortom: de handreiking is de moeite van het lezen waard, ook voor anderen dan de raadsleden!

Klik hier voor de gehele handreiking Grondbeleid voor raadsleden