Ontwikkeling strekking accountantsverklaring m.b.t. rechtmatigheid 2015-2017

De gemeenten gaan weer de goede kant op voor wat betreft het hebben van een goedkeurende verklaring met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. In 2017 is het percentage gestegen naar 87%. Voor het verslagjaar 2016 was dit 81%. Daarmee is de situatie sinds 2015 weer grotendeels genormaliseerd.

In de onderstaande grafiek zijn de uitkomsten weergegeven voor de jaren 2013-2017. Hierbij wordt opgemerkt dat vóór de decentralisaties in 2015, circa 95% van de gemeenten een goedkeurende verklaring had.

Oorzaken voor andere dan goedkeurende verklaring
In de figuur hieornder is een uitsplitsing gegeven van een anders dan goedkeurende verklaring naar sociaal domein en overig

Helaas is er geen splitsing gemaakt met betrekking tot een niet-goedkeurende verklaring gelegen in het sociaal domein. Dit zou namelijk betrekking kunnen hebben op de PGB en/of de ZIN (zorg in natura) uitgaven. Ten aanzien van de PGB kan een onrechtmatigheid liggen in de afkeurende verklaring van de SVB (taak SVB) of de prestatielevering (taak gemeente).

13% van de controleverklaringen voor het verslagjaar 2017 (2016: 19%) had geen goedkeurende strekking. Zoals bekend was de oorzaak van een niet-goedkeurende verklaring vanaf 2015 in hoofdzaak gelegen in het sociaal domein. Als we nader kijken naar de oorzaken dan zien we een opmerkelijke verschuiving. Het aandeel sociaal domein hierin is afgenomen van 12% in 2016 naar 4% in 2017. De stijging van 7% naar 9% wordt met name verklaard door fouten bij (Europese) aanbestedingen.

Rondetafelgesprekken in het najaar 2018 en managementletter over aanbestedingen.
Het ministerie organiseert in het najaar van 2018 nog twee ronde tafel gesprekken georganiseerd. Eén voor noord- en één voor midden Nederland. Hierbij zal niet uitsluitend aandacht geschonken worden aan de verantwoording over de bestedingen in het sociaal domein, maar ook aan de problematiek van de aanbestedingen.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft het voornemen om in 2019 een publieke managementletter uit te brengen over aanbestedingen. Het bestuur van de NBA heeft in het kader van de kennisdeling, het thema aanbesteden voor 2018 op de agenda gezet. Ook de commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) zal aandacht schenken aan dit onderwerp.

Bovenstaande is gericht op een verdere normalisering’ van de situatie die ontstaan is sinds 2015. Een goedkeurende verklaring moet weer binnen het bereik van iedere gemeente komen.

Klik hier voor de bijlage.

 

Bron: Kamerbrief over jaarverantwoording gemeenten voor het verslagjaar 2017