Al langere tijd zijn er problemen rondom Europees aanbesteden in het sociaal domein. De minister van VWS heeft op 4 juli 2018 een (Europese) strategie gepresenteerd met daarin de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen voor inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Hij zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten en de VNG.

De commissie ZJO wil graag met de minister samenwerken om meer ruimte in de bestaande Europese regelgeving te krijgen. Vóór eind 2018 moet dit resulteren in een aanpak van de meest dringende knelpunten en oplossingen binnen de huidige wet- en regelgeving. Het gaat concreet om het praktisch ondersteunen van het inkoopproces, ontwikkelen van standaarden en handreikingen en het stimuleren van innovatieve vormen van inkoop.

EU-aanbestedingsrichtlijn
Daarnaast wil de minister met de Europese commissie en andere lidstaten verkennen welke ruimte bestaat om binnen de kaders van de EU-aanbestedingsrichtlijn meer aandacht te geven aan waarden als lokaal partnerschap en samenwerking, continuïteit van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning en lange termijn investeringen. De VNG steunt het Rijk hierin en vraagt daarnaast aandacht voor versteviging van de positie van vrijgevestigden, het risico van een beperkt aantal (zorg)aanbieders en borging van zorgcontinuïteit.

 

Bron: Website VNG