Integratie-uitkering Sociaal Domein
Via de integratie-uitkering Sociaal Domein (IUSD) zijn aan de gemeenten de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie. Een integratie-uitkering is een geoormerkt deel van het gemeentefonds en wordt gebruikt om de middelen onder gemeenten te verdelen op een manier die afwijkt van de algemene uitkering. Dit instrument wordt gebruikt om grote herverdeeleffecten op te vangen. Een integratie-uitkering is een tijdelijke uitkering die binnen een beperkte periode wordt overgeheveld naar de algemene uitkering.

Overheveling IUSD naar Algemene Uitkering
Per 1 januari 2019 worden de integreerbare delen van de IUSD overgeheveld naar de algemene uitkering. Integreerbare delen zijn die delen die via de maatstaven van de algemene uitkering kunnen worden verdeeld. Dit betreft:

  • IUSD Wmo, exclusief beschermd wonen
  • IUSD Jeugdhulp, exclusief voogdij / 18+
  • IUSD Participatie, onderdeel re-integratie klassiek
  • IU Wmo, hulp bij het huishouden

Volume- en loon en prijsindexatie
Over de loon- en prijsmutatie en volumegroei van de overgehevelde onderdelen IUSD volgen in 2019 aparte indexeringsafspraken. Vanaf 2020 geeft het accress gemeentefonds hiervoor structureel compensatie.

Gevolgen voor de gemeente
Gemeenten waar de IUSD leidend is voor de uitgaven op het betreffende taakveld zullen hun manier van begroten moeten aanpassen. Denk verder aan met contractpartijen gemaakte afspraken over het doorsluizen van betreffende rijksvergoedingen, zoals bijvoorbeeld het doorsluizen van de IUSD Participatie aan de uitvoerende organisatie. Ook bij gezamenlijke inkoop kan de IUSD leidend zijn, bijvoorbeeld als verdeelmaatstaf voor werkelijke uitgaven bij gebruik van een solidariteitsmodel. Inventariseer de gevolgen en herzie afspraken tijdig.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met EFK via 072-5645740 of info@efk.nl.