In de gemeentelijke planning en control krijgt het formuleren van uitgangspunten hoe om te gaan met IV3 steeds meer aandacht. Het is van belang om in overleg met het college en de raad duidelijke uitgangspunten voor de inrichting van de programma’s te bepalen. Is externe vergelijking zonder meer leidend voor de programma-indeling  of richt men de begroting in naar eigen lokale doelstellingen en is de externe vergelijking ‘volgend’.

Tot voor kort was het invullen van de IV3 matrices vaak een ‘verplicht’ nummertje. Meestal een medewerker bij de financiële administratie die deze ondankbare en taaie klus in eenzaamheid uitvoerde zonder instructie of beleid.

Deze tijd is voorbij.  2 voorbeelden ter illustratie.

Het CBS publiceerde eind 2015 de landelijke cijfers met betrekking tot sociaal domein. Deze uitkomsten leverden veel discussie en aandacht op zowel in de pers als in de politiek. Gemeenteraadsleden stelden ‘lastige’ vragen aan hun college over de interpretatie van de cijfers van de eigen gemeente. Er zaten soms miljoenen tussen de vastgestelde jaarrekening en de bij het CBS aangeleverde cijfers.

1. De uitkomsten leverden zoveel commotie op dat VNG en ministerie van BZK de afgelopen maanden diverse onderzoeken heeft laten uitvoeren

Sommige gemeenteraadsleden zetten hun tanden graag in de uitkomsten van de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ of ‘openspending’. Dit leidt tot vragen aan het college als: waarom zijn er geen uitgaven in het tweede kwartaal voor de uitvoering van de Participatiewet? Zijn de uitkeringen nu echt afgenomen of is er sprake van een uitkeringsadministratie waarvan de uitkomsten nog niet zijn overgezet naar de financiële administratie.

2. Valkuil kan zijn om toch gedetailleerd in te gaan op de raadsvragen, waarbij sturing en control op hoofdlijn wordt vergeten en de gemeentelijke organisatie bij ieder P&C product weer veel extra aanvullende details moet aanleveren.

Deze 2 voorbeelden geven aan dat een eenduidige aanpak van de IV3-aanlevering belangrijk is!

Voor zover de gemeenten nog niet de begroting 2017 hebben ingericht naar de nieuwe verplichte taakvelden- en categorie-indeling is er nog maar weinig tijd om de inrichting van IV3 zowel beleidsmatig als in de uitvoering goed op elkaar af te stemmen voor de begroting 2018.