Aanleiding
De meeste gemeenten treffen voorbereidingen om de Omgevingswet te implementeren, die naar verwachting met ingang van 2021 in werking zal treden.

Doelstelling van deze wet is een basis te leggen voor integraal beheer van en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, waardoor bijvoorbeeld grote ruimtelijke projecten makkelijker opgestart kunnen worden. Denk aan woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de realisatie van windmolenparken.

Eenvoudiger wetgeving
Met de Omgevingswet combineert de overheid de vele regels voor ruimtelijke projecten in 1 wet, dus veel minder wetten en regels:

De uitwerking raakt alle domeinen binnen de leefomgeving. Een belangrijk onderdeel is dat elke gemeente een omgevingsvisie en omgevingsplan moet hebben. Deze vervangen de huidige structuurvisie, bestemmingsplannen en andere gemeentelijke regelgeving voor de fysieke leefomgeving.

Financiële consequenties
Veel gemeenten hebben incidenteel in de begroting 2018 rekening gehouden met de eerste voorbereidingskosten van de implementatie, denk aan onderzoekskosten of opleiding.

De structurele financiële consequenties (zowel voor- als nadelig) zijn nu nog niet in beeld en moeten de komende jaren verder worden uitgewerkt. Vraagstukken die hierbij aan bod komen zijn:

  • Is extra personeel / opleidingsbudget nodig voor de invoering van de Omgevingswet?
  • Zijn aanpassingen nodig aan de (web-)dienstverlening en de ICT?
  • Zijn verdere ontwikkelkosten gemoeid met de invoering van de Omgevingswet?
  • Is sprake van meer of minder aanvragen voor vergunningen?
  • Wat zijn de consequenties voor de leges?

Kortom ingrijpende vraagstukken die impact hebben op de bedrijfsvoering van de gemeente en de structurele verwerking daarvan in begroting! Van belang dus om de verdere implementatie van de omgevingswet intern goed te blijven volgen.

Ondersteuning nodig bij de uitwerking van de financiële consequenties? Neem contact op met EFK via 072-5645740.

Klik hier voor meer informatie over de vernieuwing omgevingsrecht.
Klik hier voor meer informatie over de kosten voor de invoering van de omgevingswet voor de gemeenten.