Ontwikkelingen inzake rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening van gemeente 2021
De kogel is door de kerk! Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B en W vanaf het boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarstukken.

Hopelijk dat we voor het einde van het jaar weten wat de wijzigingen concreet gaan inhouden en wat de gevolgen zijn. Denk hierbij aan zaken als:

  • wat zijn de eisen die gesteld worden aan de gemeente om überhaupt te kunnen komen tot een mededeling (moet een RA in dienst van de gemeente de mededeling afgeven)
  • zijn alle uitgaven zoals verantwoord in de jaarrekening object van controle, zoals dat nu ook het geval is. Of worden sommige uitgaven erbuiten gehouden, denk bijvoorbeeld aan de uitgaven aan WMO en Jeugd (sociaal domein) wat de afgelopen jaren de nodige problemen gaf en nog steeds geeft.
  • wat is de rol van de accountant bij de rechtmatigheidsverantwoording. Toetst de accountant de werkzaamheden van de gemeente om te komen tot de verantwoording en de mededeling. En zo ja in hoeverre steunt de accountant op de werkzaamheden van de gemeente.
  • worden, in verband met de aard en omvang van de werkzaamheden, andere materialiteitsgrenzen gehanteerd? Of mag de gemeente die zelf bepalen.

Een subcommissie van de BBV zal zich met dergelijke vragen bezig houden uitmondend in:

  • de scope van de verantwoording en de criteria
  • een modelmededeling

 Wat kunt u als gemeente nu al doen?
De VNG raadt gemeenten aan niet te wachten tot 2021… Vragen die de gemeente zichzelf hierbij kan stellen zijn (aldus de VNG):

  1. wat zijn onze gemeentelijke ambities aangaande de rechtmatigheidsverantwoording en het eventueel breder trekken naar een “in control statement”? En hoe raken deze ambities de inrichting van onze bedrijfsvoering?
  2. wat is er voor nodig om zelf (als B&W) straks een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven? Hebben we al voldoende expertise in huis als gemeente of moeten we samenwerking in de regio opzoeken?
  3. in hoeverre zijn we nu als gemeente al in staat om zelf een oordeel te geven over de financiële rechtmatigheid van onze belangrijkste processen? Is onze verbijzonderde interne controlefunctie bijvoorbeeld al zodanig opgezet dat, we aan het eind van het jaar al een totaalconclusie kunnen trekken met vertaling naar de balans en staat van baten en lasten zijn opgenomen?
  4. kunnen we al eerder als gemeente proberen om zelf een (deel van de) rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, vooruitlopend op de wettelijke verplichting? Die we dan ook gebruiken voor de afstemming en voorbereiding op de externe accountantscontrole?

 

Bron: Website VNG