De VNG publiceerde 13 maart jl. het vernieuwde rekenmodel houdbaarheidstest gemeentefinanciën. Belangrijkste reden voor het vernieuwde model zijn de wijzigingen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (ingangsdatum 1 januari 2017).

Waarom een houdbaarheidstest gemeentefinanciën?
Door taakwijzigingen en een korting op overheidsopdrachten hebben gemeenten te maken met een oplopende schuldpositie. Om een oordeel te vellen over de gezondheid van de gemeentefinanciën kijken we in Nederland naar de baten en lasten. Daarmee worden de hoogte van de schuld en het structurele financieringstekort uit het oog verloren. Beter zou het zijn om te kijken naar de kasstroom. Het rekenmodel houdbaarheidstest gemeentefinanciën geeft daar een antwoord op.

De houdbaarheidstest kan ook een goed alternatief zijn voor de huidige berekeningsmethode van het weerstandsvermogen. De test kan op de lokale situatie worden toegespitst door opname van een eigen risico-analyse.

Welke informatie geeft de houdbaarheidstest?
Naast een oordeel over de financiële conditie van de gemeente geeft het model financiële kengetallen voor de liquiditeit, solvabiliteit, exploitatie en het voorzieningenniveau. Een aantal van deze kengetallen is de gemeente verplicht op te nemen in de jaarrekening.

Het model geeft daarnaast een voorspelling van de toekomstige kasstroom (tijdshorizon 10 jaar) en een balansprognose voor het lopende jaar.

Geen rekening wordt gehouden met wijzigingen in beleid. Wel zijn in het model invloeden van demografische, sociale en economische variabelen verwerkt (inflatie, economische groei, groei van de bevolking en groei van bedrijfsvestigingen) op de inkomsten en uitgaven. Met een slecht weer scenario worden eventueel benodigde structurele ombuigingen in kaart gebracht.

 

Klik hier voor meer informatie.