Doel en toepassing SBR
Het doel van SBR is om de administratieve lasten van de digitale overheid te verlagen, de transparantie te verhogen en de kwaliteit van de data te verbeteren door gebruik te maken van een nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Daarbij is SBR de aanlevermethode (dit is de snelweg), XBRL (eXtensible Business Reporting Language) de standaard om gegevens digitaal uit te wisselen (dit is de gemeenschappelijk taal), en NT het Nederlandse Taxonomie: het gemeenschappelijke definitieboek

Voor ondernemers levert SBR al voordelen op. Nadat het software pakket is ingericht in  XBRL kunnen uit de bedrijfsadministratie verschillende (verplichte) rapportages gegenereerd en verstuurd worden. Zo kan de jaarrekening via SBR bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden, en wordt de omzetbelasting via SBR bij de belastingdienst ingediend. SBR wordt ook gebruikt om informatie terug te leveren. Indien de informatie aan CBS via SBR wordt aangeleverd, levert het CBS relevante informatie over de branche via SBR terug aan de ondernemer.

Mogelijkheden SBR voor gemeenten
Ook voor gemeenten biedt SBR mogelijkheden. Gemeenten leggen bij diverse partijen informatie aan, waaronder:

Informatie ten behoeve van Partij
Financieel toezicht Provincie
Informatie voor Derden (Iv3) / EMU-saldo BZK / MinFin / CBS
Single information Single audit (SiSa) BZK / CBS / andere ministeries
BTW-compensatiefonds BZK / MinFin
Wet Normering Topinkomens (WNT) BZK
Belastingen Belastingdienst / MinFin
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) SZW
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein VWS / CBS

 

Veelal gebeurt de uitwisseling van informatie nog in Excel bestanden die worden overgetypt vanuit verschillende bronsystemen binnen de gemeenten. Voordat SBR bij gemeenten breed kan worden uitgerold is er nog veel nodig: SBR/XBRL is meer dan een ICT-feestje: het vereist vergaande standaardisatie en afstemming over de definities. Pilots binnen de zorg en bij woningbouwverenigingen vinden al plaats. Het ministerie van BZK neemt het initiatief om in gesprek te gaan met gemeenten over de toepassing van SBR. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie zie www.sbr-nl.nl