Afgelopen februari zijn door minister de Jonge (VWS) vier eindrapporten gepresenteerd waarin onderzoek en richtingen zijn uiteengezet voor het toekomstbestendig maken van het persoonsgebonden budget (pgb). Hierbij wordt bovenal benadrukt dat het pgb een belangrijk en waardevol instrument is voor veel budgethouders. Om kwetsbare mensen te beschermen zal mogelijk wel selectiever omgegaan moeten worden met de toekenning van het pgb.

Het rapport ‘Regie en vertegenwoordiging bij pgb-beheer’ is uitgebracht om het pgb landschap in kaart te brengen. Het grootste probleem bij de pgb zit in de complexiteit van het pgb-systeem als geheel. Het rapport beschrijft drie mogelijk toekomst scenario’s, echter is volgens de ketenpartijen (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, de SVB en belangengroeperingen zoals Per Saldo en BVKZ) geen van deze drie scenario’s in zijn geheel wenselijk. Wel komt door deze analyse naar voren waar de grootste aandachtspunten en oplossingsrichtingen liggen. Het rapport onderkent voor specifiek de gemeenten onderstaande behoeftes:

Aandachtspunt Behoeftes voor de gemeente als verstrekker
Taken, kennis en vaardigheden – Vast kader vastgelegd in wet- en regelgeving of afspraken
– Versterken kennis over pgb-beheer
Pgb-beheer – Budgethouder mag pgb beheren mits deze pgb-vaardig is
– Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers/hulp
– Toets kan een instrument zijn (geen verplichting)
– Wet- en regelgeving moet ruimte bieden om eisen te stellen aan   pgb-beheer
– Zorgverlener mag geen vertegenwoordiger zijn
– In wet- en regelgeving ruimte creëren om eisen te stellen aan pgb-beheerder en
om doelgroepen uit te sluiten van pgb-beheer
Aantal betrokkenen – Eén aanspreekpunt (in hele keten)
Relatie tot de beheerder – Geen beperkingen aan de relatie
– Wel eisen stellen aan pgb-beheerder (kwaliteitseisen vertegenwoordigers/hulp)
– Vertegenwoordigers moeten taken niet mogen doordelegeren
Uitvoering en toetsing – Waar mogelijk beleidsvrijheid
– Wettelijk ruimte voor het stellen van eisen

 

Minister de Jonge gaat naar aanleiding van de rapporten met alle betrokken ketenpartijen de komende maanden verder verkennen met welke concrete maatregelen invulling kan worden gegeven aan een toekomstbestendig pgb. In het najaar van 2018 volgt verdere informatie.Voor gemeenten wordt de grootste prioriteit toegekend aan 1) het vastleggen van het uniforme kader van taken, kennis en vaardigheden en 2) het verleggen van de aansprakelijkheid van de budgethouder naar budgetbeheerder. Om de complexiteit te verlagen en te zorgen voor meer rechtsgelijkheid lijkt wettelijk vastlegging van het kader van taken, kennis en vaardigheden het meest passend. De uitwerking moet uiteraard wel lokaal worden vertaald en aansluiten bij hoe gemeenten het werkproces hebben ingericht.

Voor meer informatie, zie Kamerbrief over rapporten pgb en/of Rapport Regie en vertegenwoordiging bij pgb-beheer