Regeerakkoord
Om zorg betaalbaar te houden voor iedereen en te voorkomen dat een stapeling van eigen betalingen plaatsvindt is in het regeerakkoord een aantal maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de invoering van een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken per huishouden voor het gebruik van Wmo – voorzieningen. Hiermee breekt men met de traditie van bijdragen naar draagkracht.

Huidige situatie
De berekening naar draagkracht heeft voor wie op bijstandsniveau leeft weinig nadelige gevolgen. Heb je daarentegen een gemiddeld inkomen en een bescheiden vermogen dan kun je vaak geen beroep doen op compensatieregelingen waardoor de eigen bijdrage voor Wmo – voorzieningen flink oploopt. Een deel van deze groep neemt hierdoor noodgedwongen minder zorg af, of ziet helemaal af van zorg. Het mijden van zorg, veroorzaakt door de hoogte van de eigen bijdrage, brengt risico’s met zich mee en is niet wenselijk.

Doordat de eigen bijdragen vanaf 1 januari 2019 niet meer gekoppeld zijn aan gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling, zal het voor de gemiddelde en hogere inkomensgroepen aantrekkelijker worden om gebruik te maken van Wmo – voorzieningen.

Gevolgen voor de gemeente
Als gevolg van de aangekondigde maatregel zullen naar verwachting de hulpvraag en daarmee de Wmo – uitgaven fors toenemen. Het maakt straks niet uit of een huishouden één uur per week huishoudelijke hulp krijgt of vier uur en welke overige Wmo – voorzieningen er worden afgenomen zoals:  vervoer, dagbesteding, woningaanpassingen etc. De eigen bijdrage blijft € 17,50 euro per vier weken.

Voor de gemeente is van belang dat de lagere inkomsten en de meeruitgaven volledig worden gecompenseerd door het Rijk. Daar lijkt het niet op aangezien het CPB in haar doorrekening de wegvallende inkomsten raamt op € 290 miljoen en de meeruitgaven raamt op € 145 miljoen. Hiermee komt de helft voor rekening van de gemeente.

Of de gemeenten straks beleid kunnen voeren op de eigen bijdragen is nog onduidelijk, wel blijft er ruimte voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen.