Aanvraag vangnetuitkering 2016 tijdig ingediend? En verwacht u voor 2017 wederom een beroep te moeten doen op de vangnetregeling? De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering zijn vanaf 2017 op de volgende punten veranderd, wees daarop voorbereid:

Omvang tekort – beoordeling in meerjarig perspectief
Het vangnet kent vanaf 2017 een meerjarig perspectief. Dit perspectief komt tot uiting in de referteperiode, de jaren die in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het recht op vangnetuitkering. Voor 2017 is de referteperiode vastgesteld op twee jaar (2016 en 2017), daarna geldt een referteperiode van drie jaar. Over 2016 en 2017 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 5%.

Uitvoering maatregelen – instemming gemeenteraad
Het college verklaart dat het reeds in 2017 maatregelen heeft getroffen om tot tekortreductie te komen. Deze verplichting gaat verder dan de (tijdelijke) vangnetregeling 2016 waarbij het feitelijk treffen van maatregelen niet vereist was.

Daarnaast moet de gemeenteraad door middel van zijn instemming de juistheid van de verklaring van het college bevestigen. Enkel het informeren van de raad conform 2016 volstaat niet meer. De instemming van de gemeenteraad heeft betrekking op de juistheid van de verklaring, niet op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel over de maatregelen van het college heeft uitgesproken.

Aanhoudend tekort
Bij een aanhoudend tekort, dat wil zeggen dat het college in een aaneengesloten periode van drie jaar meer dan één keer aanspraak wenst te maken op een vangnetuitkering, moet het college verklaren dat in samenspraak met de gemeenteraad aanvullende interne én externe maatregelen zijn genomen om tot verdere tekortreductie te komen. Daarbij moet ook het beoogde effect (kwantitatief of kwalitatief) van de reductiemaatregelen worden ingeschat.

Eigen risico
De eigen risico drempel is verhoogd:

Trede Tekort Compensatie
Eerste Tot 5% 0% (volledig eigen risico)
Tweede Van 5% tot 12,5% (was tot 10%) 50%
Derde Boven 12,5% 100%

 

Rekenvoorbeeld:

  2016 2017
Gebundelde uitkering € 5.400.000
Netto lasten € 6.234.000
Tekort

€    834.000

   
Eigen risico
Eerste trede €    270.000 €    270.000
Tweede trede €    135.000 €    202.500
Derde trede €                0 €                0
Totaal eigen risico  

€    405.000


€    472.500

Vangnetuitkering   €    429.000 * €    361.500


*Vergroting van de 2e trede van 5 tot 12,5% (was 10%) zorgt voor lagere vangnetuitkering in 2017 tov 2016


Hoe verder? De vangnetuitkering 2018 en 2019
Vanaf 2018 wordt de referteperiode van drie jaar toegepast, zijnde de jaren 2016, 2017 en 2018. Daarnaast krijgen gemeenten meer tijd om maatregelen te treffen, daarvoor hebben zij de tijd tot de indieningsdatum aanvraag vangnetuitkering (15 augustus 2019).

Vanaf 2019 wordt de eigenrisicodrempel (eerste trede) blijvend verhoogd van 5% naar 7,5%. De overgang van de tweede naar de derde vergoeding blijft gehandhaafd op 12,5%.

 

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met EFK via 072-5645740 of via info@efk.nl