Wat is precariobelasting?
Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond. Voorbeelden hiervan zijn: reclamevoorwerpen aan de gevel, het uitstallen van goederen en nutsleidingen. De precariobelasting wordt opgelegd door gemeenten.

Afschaffen
Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben ingestemd met het afschaffen van de precariobelasting op nutsleidingen per 1 juli 2017. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2022 geen precariobelasting op nutsleidingen kan worden geheven door gemeenten.

Ondergrondse precariobelasting is omstreden omdat gemeentebesturen daarmee de kosten van voorzieningen die alleen de inwoners van de gemeente ten goede komen, grotendeels kunnen afwentelen op burgers die niet in de gemeente wonen. De door de gemeente bij de nutsbedrijven in rekening gebrachte precariobelasting wordt door de nutsbedrijven doorberekend aan al hun klanten, dus ook de klanten die in een andere gemeente wonen dan de gemeente die de belasting heft. Daarnaast is de ondergrondse precariobelasting een onzichtbare belasting, omdat die is verstopt in de energienota of waterrekening.

De grondslag waarop gemeenten precariobelasting heffen is artikel 228 van de Gemeentewet. CBS-cijfers laten zien dat er in 2016 door 227 van de 390 gemeenten precariobelasting werd geheven aan netwerkbedrijven, de totale opbrengst bedraagt € 206 miljoen.

Gevolgen
Gemeenten die op 10 februari 2016 (datum wetsvoorstel) een verordening met tarief hebben vastgesteld voor het heffen van precariobelasting voor nutsnetwerken kunnen nog tot uiterlijk 1 januari 2022 precariobelasting heffen. De hoogte van de te heffen precariobelasting is beperkt tot het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016.

Als een gemeente na 10 februari 2016 het tarief heeft verhoogd, dan moet zij vanaf 1 juli 2017 het tarief weer verlagen tot het tarief van 10 februari 2016

Gemeenten die pas na 10 februari 2016 precariobelasting zijn gaan heffen, mogen vanaf 1 juli 2017 geen precariobelasting meer heffen. Ook zij zullen, als zij reeds een aanslag hebben opgelegd voor de maanden na 1 juli 2017, deze aanslag ambtshalve moeten verlagen.

Alternatieven
Er zijn voor de gemeenten alternatieven voor het opvangen van de wegvallende inkomsten. Bijvoorbeeld het verhogen van de onroerende zaakbelasting, het werken met een vergunningenstelsel voor kabels en leidingen of een vergoeding voor het gebruik van openbare gronden overeenkomen.

 

Klik hier voor meer informatie.