Het kan u niet zijn ontgaan: gemeenten en aanbieders hebben in 2015, het overgangsjaar van de decentralisaties, een forse inspanning geleverd. Helaas moeten we achteraf ook constateren dat de administratieve lasten voor de zorgaanbieders flink zijn toegenomen. Wat kunnen we daarvan leren en, belangrijker nog, hoe kunnen we de administratieve lasten in de toekomst verminderen?

Daar ligt een uitdaging voor de gemeenten en zorgaanbieders samen, het programma i-Sociaal Domein (een initiatief van de VNG en IZA) ondersteunt daarbij. De tijd en ruimte die gemeenten en zorgaanbieders winnen in administratieve processen, kunnen zij vervolgens aanwenden voor innovatie van de zorg.

Veel vraagstukken rond de inrichting van de administratie en informatievoorziening zijn niet uniek voor een specifieke gemeente of aanbieder. De criteria voor een goede inrichting kennen een grote gezamenlijke basis, onder andere door de wil en noodzaak te voldoen aan wet- en regelgeving. Er is dan ook een groot schaalvoordeel te behalen door samenwerking te organiseren op die gebieden van de administratie en informatievoorziening die gemeenten en aanbieders in staat stellen om hun eigen keuzes te maken. Een samenhangend en goed werkend aanbod van landelijke standaarden en voorzieningen versterkt de mogelijkheid om beleids- en contractvrijheid te benutten en maakt een einde aan onnodige verschillen in de uitvoering.

I-Sociaal Domein heeft daartoe drie standaarden uitgewerkt met een onderscheid naar financieringsvorm, uitvoeringsvarianten genoemd:

  • Inspanningsgericht: P * Q financiering
  • Outputgericht: financiering per arrangement of traject
  • Taakgericht: lumpsum financiering

Per uitvoeringsvariant zijn voorstellen voor contractafspraken 2017 (en verder), inkoop en administratieve afhandeling, keuzes voor bekostiging en consequenties voor financiële controle en verantwoording verder uitgewerkt.

Link naar meer informatie:

www.i-sociaaldomein.nl/taakgerichte-uitvoeringsvariant-wmo-en-jeugdwet

www.i-sociaaldomein.nl/inspanningsgerichte-uitvoeringsvariant-wmo-en-jeugdwet

www.i-sociaaldomein.nl/outputgerichte-uitvoeringsvariant-wmo-en-jeugdwet