Vanaf de begroting 2017 zijn nieuwe begrotingsregels van toepassing als gevolg van de aanpassing van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). De nieuwe regels zijn onder andere van belang voor de gemeentelijke heffingen.

Deze hebben onder andere betrekking op de volgende punten:

  • De overhead wordt niet meer toegerekend bij de taken. De nieuwe begroting heeft een vaste indeling met voorgeschreven taakvelden. Overhead mag niet toegerekend worden aan de inhoudelijke taakvelden. Een redelijk deel van de overhead in de heffing opnemen is wel toegestaan. Daarvoor is een aparte regeling nodig.

 

  • De kostenonderbouwing is een verplicht onderdeel voor de paragraaf lokale heffingen. Per heffing moet een overzicht zijn opgenomen van de taakvelden waarvan lasten in de heffing zijn meegenomen. Verder moet een toelichting worden gegeven op de mate van kostendekkendheid en eventuele kruissubsidies.

 

  • Er is een besluit van de gemeenteraad nodig om overheadkosten in de heffingen mee te nemen. De grondslagen voor de toerekening van overhead moeten in de verordening financiële functie worden opgenomen en door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Recent is de ministeriële regeling met de definitieve taakvelden gepubliceerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aangegeven op korte termijn met een handreiking te komen.  Gemeenten die alvast willen beschikken over de handreiking, kunnen het concept opvragen bij de VNG via belastingen@vng.nl (Bron: www.vng.nl).