Op 29 november 2016 organiseerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het tweede congres Rechtmatige Zorg. Het congres Rechtmatige Zorg was bedoeld om iedereen die werkt aan een rechtmatige zorg te laten zien welke voortgang er is geboekt bij de preventie en aanpak van fouten en fraude.  Deelnemers konden via verschillende workshops kennis nemen van de laatste ontwikkelingen over de gehele breedte van het thema rechtmatige zorg. Ook is er ruimschoots gelegenheid geweest om met collega’s en andere (zorg)professionals in gesprek te gaan. Tijdens het congres Rechtmatige Zorg was er een breed publiek van deskundigen die zich bezig houden met het voorkomen of bestrijden van fouten en fraude in de zorg. Onder meer namens patiënt/cliëntorganisaties, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, toezichthouders, opsporing, handhaving en beleidsmakers. Het congres Rechtmatige Zorg vond plaats op 29 november in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Een impressieverslag, de presentaties e.d. zijn te vinden op de site van congresrechtmatigezorg.

Voor de gemeenten waren onder meer de volgende workshops de moeite van het bezoeken waard:

 • Pilot project voorkomen fouten en fraude sociaal domein. Klik hier 
 • VNG ondersteuning van gemeenten bij fraudepreventie en handhaving rondom Wmo en jeugd-zorg. Klik hier
 • Meet & Greet met SVB, gemeente Almelo (handhaving).

 

Hieronder enkele conclusies en aandachtspunten naar aanleiding van de workshops, gesprekken en casussen:

Toegangsbepaling

 • Fraude-alertheid bij toegangsbepaling staat nog in kinderschoenen;
 • Risicogroepen (beïnvloedbaar, geen netwerk, afhankelijk, taal niet machtig e.d.);
 • Ontbreken duidelijke maatstaven in beleid (Jw/BG en BW) en jurisprudentie;
 • Duidelijke voorwaarden in beschikking (PGB én natura, overgangsrecht AWBZ);
 • Grotere financiële risico’s BG en BW (natura en PGB);
 • Specifieke risico’s PGB (vertegenwoordiging van de “zorgverlener” bij gesprekken);
 • Noodzaak deskundig (extern) onderzoek bij indicatiestelling (uitspraken-AWBZ/Wmo 2015).

Toezicht en handhaving

 • Ontbreken van toezichthouders ten aanzien van rechtmatigheid Wmo 2015/Jw;
 • Ontbreken van adequaat en concreet opgestelde beleidsregels/verordeningen Wmo2015/Jeugdwet inzake toekenning;
 • Ontbreken van handhavingsregels in gemeentelijk beleid;
 • Weinig zicht gemeenten op het “zorgfraudeveld” en de ketenpartners (rol/taak);
 • Wettelijke terugvorderingsregels Wmo 2015 erg beperkt (opzet bij cliënt vereist), met name ten aanzien van derden die frauderen en cliënt benadelen;
 • Toezicht/Handhaving is in het algemeen geen bestuurlijke prioriteit;
 • Fraudesignalen gemeenten (Wmo 2015) ook vaak bekend bij andere ketenpartners (vanuit AWBZ, Wlz etc.), onderlinge rolverdeling instanties moet nog bekender worden.

Het congres was een succes. De toezegging is gedaan voor volgend jaar.