De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeenten eind december vorig jaar geïnformeerd over haar standpunt met betrekking tot de controleverklaring bij de gemeentelijke jaarrekeningen van 2015. De verwachting is namelijk dat bij de jaarrekeningen veel niet-goedkeurende controleverklaringen zullen worden afgegeven.

Dit zou het gevolg kunnen zijn van fouten en onzekerheden in het Sociale Domein die deels vanuit de keten doorwerken in de gemeentelijke verantwoording en/of uit de eigen contractuele relatie met zorgaanbieders kunnen voortvloeien.

De VNG heeft over de transitieproblematiek overleg gevoerd met het Rijk, zorgaanbieders en accountantsorganisatie. Daarin is helaas geen oplossing gevonden. Uiteindelijk heeft het Rijk besloten om de accountantscontrole op een reguliere wijze te laten plaatsvinden en geen rekening te laten houden met de knelpunten als gevolg van de transitie. Ook al heeft het Rijk volgens de VNG aangegeven zich bewust te zijn van de problematiek, dat de oorzaken van fouten en onzekerheden (deels) buiten de gemeentelijke invloedsfeer liggen en dat continuïteit van de zorgverlening in 2015 prevaleerde.

De VNG heeft daarom gemeenten aanbevolen vooral hun aandacht te richten op de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid met betrekking tot het Sociaal Domein in deze transitiefase geen hoge prioriteit te geven. Het advies is om de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken, inclusief eventuele extra controlekosten van de accountant voor de jaarrekening. De VNG adviseert daarom gemeenteraden, lokale auditcommissies en colleges in overleg te gaan, deze stand van zaken met elkaar te delen en de verwachtingen over de controle 2015 op elkaar af te stemmen.

De ledenbrief van de VNG over de controle van het Sociaal Domein is onder meer te vinden op de website van de VNG: www.vng.nl