Vanaf 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van basisscholen (primair onderwijs) overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Het geld dat vóór 2015 via het gemeentefonds voor deze taak beschikbaar was voor gemeenten is vanaf 2015 toegevoegd aan de bekostiging van het primair onderwijs.

De Algemene Rekenkamer heeft in het rapport “de praktijk gecheckt” een aantal tekortkomingen in het stelsel van onderhoud gesignaleerd waardoor gemeenten en schoolbesturen onvoldoende geprikkeld worden om publiek geld efficiënt en doelmatig in te zetten voor onderwijshuisvesting. Zij ziet ruimte voor verbetering maar stelt tegelijkertijd dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor de onderwijshuisvesting. Daarnaast is er door de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen onduidelijkheid ontstaan over de verdeling van de verantwoordelijkheden en definitie van renovatie en nieuwbouw.

VNG en de raad voor het primair onderwijs (PO-raad) hebben naar aanleiding van dit rapport een voorstel geschreven om de werking van het stelsel te verbeteren. Insteek is de processen en middelen op elkaar af te stemmen waarbij de verantwoordelijkheden daar blijven waar ze horen. De schoolbesturen stellen een meerjarig onderhoudsplanning (MOP) op. De gemeente stelt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) op, waarbij het strategisch doel – diversiteit van het onderwijs en meebewegen met demografische ontwikkelingen – leidend is. Het MOP en het IHP samen bepalen wanneer gebouwen moeten worden vervangen of gerenoveerd. Onderwijshuisvesting is gebaat bij een lange termijnvisie. Door het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en een duidelijke definitie van renovatie op te nemen in de wet- en regelgeving kan dit worden geborgd.

Van de gemeenten vraagt dit een aanpassing van de verordening, actueel IHP, jaarlijkse vaststelling van het bekostigingsplafond en afstemming met de schoolbesturen. Uiterlijk 1 mei 2017 volgt een handreiking met betrekking tot de praktische invulling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting, de modelverordening van de VNG wordt aangepast.

Wij houden u op de hoogte.