De laatste jaren is er in de politiek en media steeds meer aandacht voor rechtmatigheid in de zorg. Materiële controles worden als een van de middelen gezien om de uitgaven in de zorg te beheersen. Ook gemeenten moeten vanaf 2015 verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de zorguitgaven binnen de Jeugdwet en de WMO.

Zelf uitvoeren van controles op de rechtmatigheid van de zorg
Gemeenten hebben nog weinig ervaring op kunnen doen met de controle op de rechtmatigheid van de zorg. Veel gemeenten hebben de controle over de jaren 2015 en 2016 uitbesteed aan de accountant. Dat kan een prima middel zijn om de rechtmatigheid van de zorg aan te tonen. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat een gemeente de materiële controle zelf wenst uit te voeren, net zoals zij de interne controle op de gemeentelijke processen vaak zelf uitvoert.

Materiële controle uitvoeren in eigen beheer levert voordelen op
Voordelen van een materiële controle in eigen beheer zijn:

  • kostenbesparing op de accountantskosten voor de gecontracteerde zorgaanbieders waardoor meer geld beschikbaar is voor daadwerkelijke zorg.
  • de materiële controle kan beter toegespitst worden op de lokale situatie.
  • bevindingen zijn direct en in detail bekend en kunnen worden gebruikt ten behoeve van sturing, evaluatie en vorming van nieuw beleid.
  • De gemeente is direct in contact met (contract)partners die een belangrijke rol spelen bij het welbevinden van uw inwoners.
  • signalen over het feitelijk niet leveren van de prestatie of het niet inzetten van de meest passende zorg, bijvoorbeeld ontvangen via een klachtenprocedure of contractmanagement, kan als input worden gebruikt om zelf een materiële controle uit te voeren.

De verantwoording over de rechtmatigheid start bij een goed risicoprofiel
Het opstellen van risicoprofielen van de zorgaanbieders is een eerste stap in de keuze van de te selecteren zorgaanbieders. Er is veelal al veel informatie bij de gemeente over de ervaringen met de zorgaanbieders, van het aanleveren van facturen en verantwoordingen, periodieke accountgesprekken, resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken tot de signalen vanuit klachtenprocedures. Kennis van de interne processen van zorgaanbieders is daarnaast  een must.

Meer weten?
EFK beschikt over medewerkers die jarenlange ervaring hebben in de opzet en uitvoer van deze controles aan de kant van zorgaanbieders en daarnaast over medewerkers die veel ervaring hebben met rechtmatigheid bij gemeenten. Zij kennen de interne processen van zorgaanbieders en de rechtmatigheidseisen waaraan gemeenten moeten voldoen; een unieke combinatie. Zij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van risicoprofielen, uitvoeren van materiële controles en begeleiden bij gesprekken met zorgaanbieders, gericht op rechtmatigheid van de zorg.

Neem voor meer informatie gerust contact op via info@efk.nl of bel 072-5645740.