Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft gemeenten die niet vóór 15 augustus jl. de jaarverantwoording over 2015 hebben ingediend, een waarschuwingsbrief (van 8 september jl.) gestuurd. In die brief geeft BZK aan dat alsnog indiening moet plaatsvinden voordat de uiterste datum 30 september a.s. afloopt.
Zoals bekend hebben veel gemeenten in het eerste verantwoordingsjaar na de decentralisaties veel problemen (gehad) met de verantwoording en accountantscontrole van het sociaal domein. Dat heeft bij een aantal gemeenten geleid tot een veel langere doorlooptijd van de jaarrekeningcontrole waardoor de jaarrekening niet op tijd in de gemeenteraad behandeld kon worden.
Gemeenten die de datum van 15 juli jl. niet hebben gehaald maar wel de datum van 15 augustus jl. krijgen op grond van een eerdere brief van het Rijk geen sanctie. BZK waarschuwt echter dat het overschrijden van de datum van 30 september a.s. wel gevolgen zal hebben. Dan zal (gedeeltelijke) opschorting plaatsvinden van de wekelijkse bevoorschotting uit het gemeentefonds. Hoe het precies zal uitpakken voor de specifieke uitkeringen, is niet helemaal duidelijk. BZK verwijst voor de vaststelling, afrekening en terugvordering van specifieke uitkeringen naar het ministerie dat de specifieke uitkering heeft verstrekt.
De brief van BZK is onder andere te vinden op de website van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, klik hier