Samenwerkingsverbanden hebben net als gemeenten te maken met de invoering van de vennootschapsbelasting (VpB). De begroting voor 2016 moet zijn samengesteld rekening houdend met de gevolgen van de invoering van de VpB.

In de praktijk zien wij dat nog niet overal voldoende aandacht wordt besteed aan de VpB. Waarschijnlijk omdat samenwerkingsverbanden hun begroting altijd vroeg in het jaar moeten indienen bij de deelnemende gemeenten. Dat betekent dus dat een begrotingswijziging zal moeten worden opgesteld om de effecten van de VpB in de begroting te verwerken.

Op dit moment komt er meer informatie beschikbaar over  de vraag of bepaalde activiteiten belast zijn of niet. Onder andere de VNG heeft op haar website uitgebreide informatie opgenomen over de VpB.

Bijvoorbeeld de handreiking van de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) voor de invoering van vennootschapsbelasting bij overheidsondernemingen:

Bron: www.vng.nl

Ook interessant om te vermelden is dat in verband met de parlementaire behandeling van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen de VNG een lijst met activiteiten van gemeenten heeft opgesteld. De SVLO heeft een inschatting gemaakt van de gevolgen van de wet voor die activiteiten, gelet op de behoefte aan nadere handvatten. Per genoemde activiteit is bekeken onder welke voorwaarden er wel of niet sprake is van een onderneming en of er, indien er sprake is van een onderneming, sprake kan zijn van een objectvrijstelling:

Bron: www.vng.nl

Tenslotte noemen wij hier een van de nieuwsbrieven van het SVLO die informatie bevat over samenwerkingsverbanden in het algemeen en specifiek voor GGD’s:

Bron: www.vng.nl

Ook heeft de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zich bezig gehouden met het VpB vraagstuk. De wijze waarop de VpB-last in de begroting en de jaarstukken moet worden verwerkt, hangt immers af van de vraag welke activiteiten als belastingplichtig worden aangemerkt en hoe de VpB-last moet worden berekend. De commissie BBV heeft daarom een aantal fundamentele besluiten genomen over de begroting en verantwoording van de VpB-heffing. In een eerdere editie van EFK Gemeentegoed zijn wij daar reeds op ingegaan:

Mocht u een exemplaar daarvan willen, dan kan dat via info@efk.nl opgevraagd worden.