Over de problematiek rondom de financiële verantwoording in het sociaal domein over 2015 is al eerder en veel geschreven. De rechtmatigheid van de uitgaven van de zorgaanbieders blijft aandacht vragen en het laat beschikbaar komen van verantwoordingsinformatie vanuit de zorgaanbieders én vanuit de SVB leidt tot zorgen bij gemeenten.

Zo verwacht het SVB pas op 9 mei de budget- en voorschotinformatie met vrijwel alle gemeenten rond te hebben. Ook een aantal zorgaanbieders kan nog niet (gecontroleerde) productiecijfers leveren op basis waarvan de definitieve afrekening over 2015 kan worden vastgesteld dan wel voldoet niet op (alle) punten aan de contractuele eisen.

VNG, Rijk en NBA hebben overlegd hoe met de ontstane situatie om te gaan en vonden een voor alle partijen werkzame oplossing. Althans in theorie, want sommige gemeenten hebben al aangegeven dat de aangereikte oplossingen niet in alle gevallen passen bij de knelpunten waar zij mee te maken hebben. In een gezamenlijke brief informeren zij gemeenten hier uitgebreid over.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat de wettelijke datum van 15 juli voor het zenden van de jaarrekening, inclusief de SiSa-bijlage, met controleverklaring aan GS en BZK een harde datum is. Daarnaast moeten gemeente en gemeenschappelijke regeling aan het BBV voldoen en de accountant aan accountantsregelgeving.

Accountants en gemeenten moeten samen bepalen hoe aan deze regelgeving en de daaruit voortvloeiende inspanningsverplichtingen zo goed mogelijk kan worden voldaan in relatie tot de datum van 15 juli. Uitgangspunten daarbij zijn lokaal maatwerk en ‘wachten, tenzij’.

Voor de gehele brief wordt verwezen naar: www.vng.nl

Kamerdebat?

Dat niet alleen de financiële verantwoording zorgen geeft blijkt wel uit de inventarisatie van Binnenlands Bestuur en de daar uit voortvloeiende reacties van de 2e kamer. Uit de globale inventarisatie zou blijken dat drie op de vier gemeenten geld over houdt op het Wmo-budget, en soms flink ook. Op het vlak van de jeugdzorg komt de helft van de gemeenten waarschijnlijk geld tekort. Een door SP en CDA gewenst Kamerdebat over het geld dat gemeenten blijken over te houden op het Wmo-budget krijgt echter onvoldoende steun. Op verzoek van de VVD, PvdA en CU komt het binnenkort aan de orde tijdens een regulier algemeen overleg over de zorg.

D66 vindt het echter nog veel te vroeg voor een Haagse discussie, laat staan een oordeel. Geld dat over is op de Wmo moeten gemeenten kunnen overhevelen naar de jeugdzorg, mochten daar tekorten zijn. Overschotten zijn ook nodig voor innovatie en vernieuwing. D66 geeft aan dat overschotten aanleiding tot discussies kunnen geven. Maar die moeten in eerste instantie op lokaal niveau worden gevoerd. De huidige cijfers zijn namelijk nog geen indicatie voor het zorggebruik of wat er nodig is in bijvoorbeeld de jeugdzorg.