De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben begin dit jaar een gezamenlijk bericht gepubliceerd over de aangescherpte beroepsvoorschriften van accountants. Er is namelijk een nieuwe aangescherpte versie van de zogeheten Standaard 610 “Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors” vastgesteld, geldend voor controles vanaf boekjaar 2014.

Daarin zijn de voorwaarden opgenomen voor de accountant om te kunnen steunen op de door de gemeente uitgevoerde auditwerkzaamheden. Als niet aan de aangescherpte voorwaarden wordt voldaan, dan zou de accountant aanvullende werkzaamheden moeten verrichten.

Dat roept de vraag op wie eigenlijk voor de meerkosten moet opdraaien. Eerder hebben de VNG en de NBA hierover “verschil van mening” gehad zoals onder andere uit het artikel blijkt. Klik hier voor het volledige artikel.

In het gezamenlijke bericht van VNG en NBA wordt gesteld dat het contract of de opdrachtbrief bepaalt wie deze meerkosten betaalt. Als hierin is geregeld voor wiens rekening meerkosten komen die het gevolg zijn van verandering van regelgeving, dan geeft het contract of de opdrachtbrief uitsluitsel. Als dit echter niet expliciet in het contract of de opdrachtbrief is opgenomen (en dat zal wellicht vaak niet het geval zijn…), dan biedt ook het gezamenlijk bericht geen duidelijkheid. De VNG is van mening dat deze kosten dan voor rekening van de accountant zijn maar de NBA vindt dat over deze kosten dan nadere afspraken gemaakt moeten worden tussen gemeente en accountant.

Het kan als een open deur worden gezien maar in het gezamenlijk bericht wordt dan ook het advies gegeven dat gemeente en accountant tijdig met elkaar moeten afstemmen wat de kwaliteit van de interne audit is.

Het gezamenlijke bericht is onder andere te vinden op de website van de VNG.

De vraag is of dat in de praktijk afdoende zal zijn. De inschatting van de kwaliteit van de interne audit zal ongetwijfeld voor discussie vatbaar zijn en dan zijn de belangen ook nog eens tegengesteld: de gemeente heeft er direct financieel belang bij om de interne audit als zo goed mogelijk te beoordelen (lage kosten) en de accountant het tegenovergestelde (meerwerk). De inschatting is dan ook dat deze discussie nog even zal voortduren…