Gemeenten hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld te maken met een aantal complexe “(vak)technische” onderwerpen van financiële aard. Die zijn vaak voor experts al ingewikkeld, laat staan voor niet-ingewijden. Denk aan bijvoorbeeld de verantwoording en controle van het sociaal domein in het eerste verantwoordingsjaar van de decentralisatie. Of aan de zogeheten richtlijn COS 610?

Ook de personen die meer thuis zijn op dit vakgebied (zoals accountants, interne controleurs of controllers), worstelen met de vraag hoe precies met dergelijke vraagstukken om te gaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de controleverklaringen bij de gemeentelijke jaarrekeningen van het afgelopen jaar. Afhankelijk van welke accountant een gemeente heeft, kan het best zijn dat de strekking van de controleverklaring (goedkeurend of niet) verschilt van een andere gemeente onder vergelijkbare omstandigheden maar met een andere accountant. Als gevolg daarvan is de ene financiële onrechtmatigheid niet hetzelfde als het andere.

EFK Interim-management en advies heeft op verzoek van een aantal relaties daarom in het afgelopen jaar een toelichting gegeven op onderwerpen die veelal als “technisch” worden ervaren. Voorbeelden van thema’s waar veel vragen over waren, zijn onder meer:

  • Rechtmatigheid: wat betekent een rechtmatigheidsbevinding van de accountant concreet? Wanneer is iets rechtmatig en onrechtmatig? Is er sprake van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik van publieke middelen? Etc.
  • COS 610: accountants hebben op grond van regelgeving voor accountants (COS 610 genaamd) aangegeven niet te kunnen steunen op de interne controlewerkzaamheden van de gemeente? Waarom niet? Is de kwaliteit van de interne controle van de gemeente opeens achteruit gegaan? Brengt de accountant terecht meerwerk in rekening? Etc.
  • Sociaal domein: hoe is in de administratieve chaos in het eerste jaar van de decentralisatie vastgesteld of de uitgaven besteed zijn zoals bedoeld is of heeft dat helemaal niet plaatsgevonden? Wat betekent een niet-goedkeurende verklaring voor dit onderdeel van de jaarrekening? Werkt de administratieve en verantwoordingsproblemen van 2015 door in 2016? Etc.

Is er binnen uw gemeente behoefte om een stukje voorlichting te krijgen over dit soort onderwerpen? Neem dan gerust contact op via info@efk.nl. Wij willen graag een bijdrage leveren aan een verbreding van de kennis over deze thema’s.